44eee

44eee

 仍连着实,一穗数枚,小者如栝蒌,大者如寒瓜,长七、八寸,径四、五寸,悬着树端。三针者为栝子松,五针者为松子松。

正叶之下,节节两边,有直叶贴茎,如箭羽状。 木类松而劲直,叶附枝生,若刺针。

郑樵《通志》以钩为芡,误矣。桂枝透达营卫,故能解肌而风邪去,脾主营,肺主卫,甘走脾,辛走肺也。

则字当作莎衣之莎。 言其冲膈,不可为服食之药,故多食宗曰∶此物下气最速,肠虚人服之愈甚。

有秋花者,春花者,四季花者,逐月花者。 其角硬直刺人,其色嫩青老黑。

是木津液,如桃胶状。食之者能使华液流通,转相灌溉,其功胜于乳石也。

Leave a Reply